Lớp học phần: TT Vật lý 1 (TH)010100054007 - CNHH012

Thời gian: Tiết 1 - 5 Thứ 7, Phòng: PTN Vật lý 1

Giảng Viên: Nguyễn Trúc Anh