Thực tập Vật lý 1, chiều thứ 7, tiết 6-10, lớp DIEN0121