Môn học này cung cấp kiến thức cho sinh viên về các phương pháp điều khiển trong KGTT, LQG MPC; đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành các tác vụ trong tiến trình thiết kế và phân tích một hệ thống điều khiển tự động: xác định, biểu diễn hệ thống và mục tiêu điều khiển bằng ngôn ngữ của điều khiển học; thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp cho hệ thống tuyến tính với các phương pháp phân tích trong không gian trạng thái, LQG, MPC; tìm hiểu một số phương pháp đơn giản để thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp cho hệ thống phi tuyến, và mô phỏng hệ thống điều khiển trên MATLAB Simulink.