Học phần Thiết kế hệ thống điện được thiết kế cho sinh viên các ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ Kỹ thuật năng lượng thuộc Bộ môn Kỹ thuật điện - Năng lượng, Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết để thiết kế một đường dây tải điện, một mạng điện phân phối, mạng điện cho xí nghiệp,...Bên cạnh đó, giáo trình còn giới thiệu cho sinh viên những khái niệm tổng quan về hệ thống điện, thiết kế hệ thống điện, về các thông số của đường dây truyền tải, bù trong hệ thống điện, truyền tải một chiều điện áp cao,... 

Học phần Thiết kế hệ thống điện được chia thành các chương sau: Chương 1: Tổng quan về hệ thống điện và thiết kế hệ thống điện Chương 2: Các thông số của đường dây truyền tải trên không Chương 3: Đặc tính của đường dây truyền tải trên không Chương 4: Thiết kế đường dây truyền tải Chương 5: Thiết kế đường dây phân phối Chương 6: Bù trong hệ thống điện Chương 7: Truyền tải điện một chiều cao áp.