Môn học hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về các thành phần, thiết kế hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu trong công nghiệp.