Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạch số, bộ nhớ bán dẫn, từ đó có thể ứng dụng thiết kế các mạch số đơn giản. Học phần giúp sinh viên có cơ sở tiếp thu được các học phần chuyên sâu của chuyên ngành.