Các khái niệm về hệ thống điều khiển thông minh, dựa trên các phương pháp điều khiển kinh điển PID, điều khiển mờ, mạng thần kinh nhân tạo, giải thuật di truyền.